Deuteronomy 27:5
And there: Exo 24:4, Jos 8:30, Jos 8:31, 1Ki 18:31, 1Ki 18:32 thou shalt not: Exo 20:25 Reciprocal: 1Ki 6:7 - built of stone