Jeremiah 49:14
heard: Jer 51:46, Isa 37:7, Eze 7:25, Eze 7:26, Oba 1:1, Mat 24:6 an ambassador: Isa 18:2, Isa 18:3, Isa 30:4 Gather: Jer 50:9-16, Jer 51:11, Jer 51:27, Jer 51:28, Isa 13:2, Isa 13:3 Reciprocal: 2Ki 19:7 - hear a rumour Jer 49:28 - Arise