Jeremiah 36:11
Shaphan: Jer 36:10, 2Ki 22:12-14, 2Ki 25:22, 2Ch 34:20 Reciprocal: Jer 36:12 - Gemariah