Proverbs 24:8
Pro 24:2, Pro 24:9, Pro 6:14, Pro 6:18, Pro 14:22, 1Ki 2:44, Psa 21:11, Isa 10:7-13, Isa 32:7, Eze 38:10, Eze 38:11, Nah 1:11, Rom 1:30