Psalm 18:4
sorrows: Psa 116:3, 2Sa 22:5, 2Sa 22:6, Isa 13:8, Isa 53:3, Isa 53:4, Mat 26:38, Mat 26:39, Mar 14:33, Mar 14:34, 2Co 1:9 floods: Psa 22:12, Psa 22:13, Psa 22:16, Jon 2:2-7, Mat 26:47, Mat 26:55, Mat 27:24, Mat 27:25, Mat 27:39-44, Act 21:30 ungodly men: Heb. Belial Reciprocal: Gen 32:7 - greatly Job 27:20 - Terrors Job 30:14 - as a wide Psa 18:6 - distress Psa 27:2 - wicked Psa 46:3 - the waters Psa 55:4 - terrors Psa 55:8 - the windy storm Psa 69:1 - the waters Psa 91:15 - He shall Psa 93:3 - The floods Psa 119:143 - Trouble Psa 124:4 - the waters Psa 130:1 - Out of Psa 142:2 - I showed Isa 17:12 - make a noise Jer 51:42 - General Lam 3:54 - Waters Rev 12:15 - cast Rev 17:15 - The waters