2 Chronicles 8:3
Hamathzobah: Num 13:21, Num 34:8, 2Sa 8:3, 1Ki 11:23-25, 1Ch 18:3 Reciprocal: 2Sa 8:5 - Zobah 2Ki 14:28 - Damascus Jer 52:9 - Hamath