1 Kings 22:45
Now: 1Ki 22:39 are they: 1Ki 11:41, 1Ki 14:29