1 Kings 16:29
am 3086-3107, bc 918-897 Samaria: 1Ki 16:24 Reciprocal: 1Ki 16:21 - divided 1Ki 16:23 - twelve years 2Ch 25:13 - Samaria Jer 41:5 - Samaria Hos 13:1 - offended