Deuteronomy 5:20
Deu 19:16-21, Exo 20:16, Exo 23:1, 1Ki 21:13, Pro 6:19, Pro 19:5, Pro 19:9, Mal 3:5