Matthew 19:10
Gen 2:18, Pro 5:15-19, Pro 18:22, Pro 19:13, Pro 19:14, Pro 21:9, Pro 21:19, 1Co 7:1, 1Co 7:2, 1Co 7:8, 1Co 7:26-28, 1Co 7:32-35, 1Co 7:39, 1Co 7:40, 1Ti 4:3, 1Ti 5:11-15