Jeremiah 50:43
king: Jer 51:31, Isa 13:6-8, Isa 21:3, Isa 21:4, Dan 5:5, Dan 5:6 pangs: Jer 49:22, Jer 49:24 Reciprocal: 2Sa 4:1 - his hands Isa 13:7 - shall all Isa 13:8 - pangs Jer 4:31 - I have heard Jer 6:24 - anguish Jer 30:6 - every Jer 48:41 - as the heart Jer 51:29 - the land Jer 51:54 - General Eze 21:7 - all hands Mic 4:9 - for Mar 13:8 - sorrows