Exodus 8:28
I will: Hos 10:2 entreat: Exo 8:8, Exo 8:29, Exo 9:28, Exo 10:17, 1Ki 13:6, Ezr 6:10, Ecc 6:10, Act 8:24 Reciprocal: Exo 10:18 - and entreated Exo 10:24 - Go ye Exo 12:32 - bless me Num 21:7 - pray Jdg 11:8 - the elders 1Sa 5:7 - saw Jer 37:3 - Pray Jer 42:2 - and pray