Exodus 14:15
Exo 17:4, Jos 7:10, Ezr 10:4, Ezr 10:5, Neh 9:9 Reciprocal: Exo 12:3 - Speak ye 2Ki 20:11 - cried unto Psa 68:11 - Lord Psa 78:53 - so that Psa 99:6 - they called