Job 41:13
with: or, within double: 2Ki 19:28, Psa 32:9, Jam 3:3