2 Samuel 1:13
2Sa 1:8 Reciprocal: 1Ki 21:16 - Ahab rose up Psa 18:44 - strangers