Genesis 33:20
altar: Gen 8:20, Gen 12:7, Gen 12:8, Gen 13:18, Gen 21:33 Elelohe-Israel: i.e. God, the God of Israel, Gen 32:28, Gen 35:7 Reciprocal: Gen 26:25 - builded Gen 28:22 - God's Gen 46:1 - and offered Exo 17:15 - Jehovahnissi Exo 34:23 - the God Jdg 6:24 - built 1Sa 7:17 - he built 2Sa 23:3 - God 1Ki 8:23 - Lord God 1Ki 18:31 - saying 2Ki 17:34 - whom he named Israel 2Ki 19:15 - O Lord God 1Ch 4:10 - the God 1Ch 16:4 - the Lord God 1Ch 29:10 - Lord God 2Ch 6:14 - O Lord God Psa 59:5 - the God Mat 15:31 - God Mar 12:26 - I am