1 Kings 20:37
Smite me: 1Ki 20:35, Exo 21:12 so that: etc. Heb. smiting and wounding